ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Downtown Razor Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatait kezeli és elkötelezett a személyes adatok védelmében. Adatkezelő egyrészről ezen szándékára tekintettel, másrészről a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfeleltetés céljából alkotja meg a jelen adatvédelmi tájékoztatót. Adatkezelő a jelen Tájékoztatót annak érdekében adja ki, hogy az ügyfelek megértsék, hogy hogyan kezeli Adatkezelő a személyes adatait és megismerjék az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat.Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételekkel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai:

  • Cégnév:                                 Downtown Razor Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely:                               1073 Budapest, Erzsébet körút 34. földszint
  • Weblap:                                https://www.blacksheep-barbershop.hu/
  • E-mail:                                  hello@ blacksheep-barbershop.hu
  • Adatvédelmi Tisztviselő:       az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
  • Adatvédelmi kérelmek:        amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4.2. pontban meghatározott címre, vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: hello@ blacksheep-barbershop.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
  • Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

  • Az adatkezelés célja:
  • Adatkezelő online időpont foglalással dolgozik, az ügyfelektől a weboldalán nevet, email címet és telefonszámot kér (www.blacksheep-barbershop.hu
 • Ha az ügyfelek telefonon foglalnak időpontot szintén ezeket az adatokat kéri el az Adatkezelő.
 • Adatkezelő az ügyfelek által megadott email címre küld egy elégedettségi kérdőívet 10 perccel fizetés után. Ezen email lehetőséget ad az ügyfeleknek újabb időpontot foglalni.
 • A fentiek alapján Adatkezelő évente 2-3 alkalommal küld hírlevelet az ügyfeleinek. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés kifejezett célja az érintett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, aktuális programjairól, híreiről.

 

  • A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása, amely hozzájárulásnak különösen ki kell terjednie azok esetleges megőrzésére.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Adatkezelő nem közöl személyes adatot a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzettel.

 • A személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
  • Az ügyfelektől bekért adatokat egészen addig kezeli az Adatkezelő amíg az érintett nem gyakorolja a személyes adataira vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági jogát.
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • Az érintett jogai:
  • Az érintett hozzáféréshez való joga:
   • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó minden jelentős információkhoz hozzáférést kapjon, nevezetesen:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,
 • valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
  • Helyesbítés joga:
   • Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  • Törléshez való jog:
   • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog:
   • Az érintett kérésére az adatkezelő. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
  • Adathordozáshoz való jog:
   • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  • Tiltakozás joga:
   • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
   • Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Az érintett személyes adatok kategóriái:
  • Teljes név
  • E-mail cím,
  • Telefonszám

 

 • Az adatkezelés biztonsága:
  • Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, valamint a zárt szerverszobában lévő szervere a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft-nél van (1138 Budapest, Váci út 188.)
  • Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
   • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   • változatlansága igazolható (adatintegritás);
   • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  • Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  • Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  • Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  • Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén:
  • Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a megkeresés (kérelem) beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  • A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
  • Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  • Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 • Kártérítés és sérelemdíj:
  • Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
  • Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
  • Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
 • Jogorvoslat:
  • Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
  • Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 • Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.)

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelő jogfelfogása és jogértelmezése szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott ágazati jogszabályok adott esetben a GDPR iránymutatásaival ellentétest rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott ágazati jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, abban az esetben a hivatkozott ágazati jogszabályok az irányadóak. Abban az esetben is az ágazati jogszabályok az irányadóak, amennyiben a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb szabályokat határoznak, mint adott esetben a GDPR.

Tudomásul veszem, hogy a Downtown Razor Kft. (Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 34. földszint) adatkezelő által a www.blacksheep-barbershop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási és szállítási címe.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff